Barley Shirt?

Barley Shirt?

C$39.00Price

Sorry.  Explain that again...but slower.